تبلیغات

آموزش کسب و کار الکترونیکی|کسب و کار الکترونیک - سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی – ۵

آموزش حرفه ای کسب و کار الکترونیکی|ایمیل مارکتینگ|سئو|مدیر کسب و کار الکترونیکی

سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی – ۵

نویسنده :مسعود معاونی
تاریخ:چهارشنبه 18 شهریور 1394-03:56 ب.ظ


 
۱-تعریف کسب و کار در واژه نامه لانگ من عبارت است از…..
الف-تولید کالا
ب-بدست آوردن سود
 ج-خرید و فروش
 د-فعالیت پول درآوردن تجارتی که از آن پول حاصل شود
۲-تعریف کسب و کار در واژه آکسفورد عبارت است از……
الف-فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل گردد
 ب-خرید و فروش و تجارت
 ج-عرضه کالا به منظور به دست آوردن سود
 د-عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود
۳-کسبوکارعبارت استازخریدوفروشکالاها،تولیدکالایاعرضهخدماتبهمنظور بدستآوردن ………… است .
الف-مشتری
 ب-سود
 ج-درامد
 د-اعتبار
  ۴-مدیری که فقط به فکر سیستم باشد مدیر…….است.
الف-جهان سوم
 ب- جهان چهارم
 ج- جهان اول
 د- جهان دوم
۵-مدیری که فقط از مهارت های خود استفاده می کند مدیر…….است.
الف-جهان سوم
 ب- جهان چهارم
 ج- جهان اول
 د- جهان دوم
۶-مدیری که به توانایی های فیزیکی خود می اندیشد مدیر…..است.
الف-جهان سوم
 ب- جهان چهارم
 ج- جهان اول
 د- جهان دوم
۷-مدیر جهان اول مدیری است که…..
الف- به توانایی های فیزیکی خود می اندیشد
ب- فقط به فکر سیستم باشد
 ج- فقط از مهارت های خود استفاده می کند
 د-به دانایی فکر و اندیشه نوآوری و خلاقیت بپردازد.
۸- کدام یک از مهارت های کسب و کار آینده ساز نیست؟
الف-دانستن زبان خارجی
 ب-مهارت فردی
 ج-مهارت بازاریابی
 د-مهارت مدیریتی
 ۹- مرحله ششم از شروع یک کسب و کار کدام است؟
الف-رزرو نام منحصر به فرد برای شرکت
 ب-اخذ دفاتر لاک و مهر شده
 ج-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
 د-سپردن حداقل ۳۵%سهام شرکت
 ۱۰- کدامیک ازاصول چهارگانه کسب وکار نیست؟
الف-دانستن نام محصول های مختلف
 ب-دانستن زبان خارجی
 ج-دانستن نام شرکت های مختلف
 د-دانستن مهارت های لازم
۱۱-تعریف دقیق  کسب وکارکدام مورداست؟
الف-انجام فعالیت جهت بدست آوردن پول
 ب-کسب وکار یعنی خرید وفروش کالاها ,تولیدکالا یاعرضه خدمات به منظور بدست اوردن سود
 ج-فروش کالا و خدمات
د-کسب وکار یعنی فروش کالا
۱۲-کدامیکازمواردزیرجزءپنجمهارتکسبوکارآیندهسازاست؟
الف-مهارت هایکامپیوتری،مهارت هایفردی،دانستنزبانخارجی
 ب-مهارت هایبازاریابی،مهارت هایمدیریتی،مهارت هایفروش
 ج- مهارت هایکامپیوتری،دانستنزبانخارجی،مهارت هایفروش
 د-مهارت هایمالیواقتصادی،مهارت هایبازاریابی،مهارت هایکامپیوتری
 ۱۳-تعریف  اتحادیه اروپا از تجارت الکترونیک عبارت است از…
الف-کاربرد تکنولوژی اطلاعات درتجارت
 ب-انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ازشبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت است
 ج-هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند
 د-هرنوع مبادله اطلاعات مربوط باامورتجاری ازطریق ابزارالکترونیکی حتی تلفن و فاکس
۱۴-از دیدگاه CLARKEتجارت الکترونیک عبارت است از…
الف-هرنوع مبادله اطلاعات مربوط باامورتجاری ازطریق ابزارالکترونیکی حتی تلفن و فاکس
 ب-کاربرد تکنولوژی اطلاعات درتجارت
 ج-انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ازشبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت است
 د-هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند
۱۵- مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات
الف-کسب درامد عمل میکند
 ب-تبادل اطلاعات عمل میکند
 ج-تجارت الکترونیک عمل می کند
 د-کسب وکارعمل میکند
 ۱۶-سال ۱۹۷۴-۱۹۵۵ بیانگر چه عصری است؟
الف-عصرسیستم های اطلاعاتی مدیریتیMIS
 ب-عصرپردازش الکترونیکی داده هاEDP
 ج-عصراینترنتINTERNET
 د-عصر فناوری اطلاعاتIT
۱۷-کدام گزینه مربوط به عصر سیستم های اطلاعاتی نمی باشد؟
الف-مبادله الکترونیکی داده هاEDI
 ب-ماشین های خودپردازماشین های خودپردازATM
 ج-سیستم بانکی بین المللی SWIFT
 د-انتقال وجه الکترونیکیEFT
 ۱۸-تعریف انتقال  وجه الکترونیکی عبارت است از….؟
الف- EFT
 ب-EDI
 ج-SWIFT
  د-EDP
۱۹-بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان دراختیار کدام کشوراست؟
الف-آسیا و اقیانوسیه
 ب-آمریکا
 ج-امریکای لاتین
 د-استرالیا
۲۰- کدام یک از گزینه های زیر جزء تاثیرات تجارت الکترونیک بر بنگاه های عضو سازمان اروپا نیست؟
الف- کاهش موجودی انبار
 ب-افزایش حجم تولید
 ج-تکنولوژی اطلاعات
 د-افزایش سهم بازار
۲۱-تکنولوژی اطلاعات بر کدام پارامتر تاثیر گذار نیست؟
الف-سرعت
 ب-تولید
 ج-دقت
 د-هزینه
 ۲۲-استفاده از تجارت الکترونیک درزمینه اقتصادی وبازرگانی بر……… می تواند موثرباشد؟
الف-تبادل اطلاعات
 ب-رونق اقتصادی کشور
 ج-فرهنگ اقتصادی
 د-کسب وکار الکترونیکی
 ۲۳-کدام گزینه از مشخصات یک واحد کسب وکار جدید نیست؟
الف-یک واحد مجازی است
 ب-یک واحد یادگیرنده است
 ج-یک واحد با توانمندی کار از راه نزدیک است
 د-یک واحد خلاق ونوآوراست
۲۴- مواد لازم برای تجارت الکترونیک کدام است؟
الف-دولت الکترونیک ،واحد یادگیرنده ،واحد مجازی ،حمایت از بخش عمومی
 ب-دولت الکترونیک ،بانکداری الکترونیکی ،آگاه سازی ،زیرساخت ها و دسترسی
 ج-دولت الکترونیک ،آموزش ،واحد مجازی ،حمایت از بخش عمومی
 د-دولت الکترونیک ،تحصیل ،واحد مجازی ،حمایت از بخش خصوصی
۲۵-کدام ابزاردر جهت احراز هویت طرفین معامله استفاده میشود؟
الف-شرکت
 ب-امضای دیجیتال
 ج-وب سایت
 د-کارت اعتباری
 ۲۶-چارچوبی برای همکاری در داخل سازمان و یا بین سازمان های مختلف” تعریف تجارت الکترونیک از کدام دیدگاه است؟
 الف-آموزش
 ب-مشارکت
 ج-ارتباطات
 د-خدمات
  ۲۷-تحویل کالا خدمات اطلاعات یا پرداخت ها از طریق شبکه ها ی کامپیوتری یا هر وسیله الکترونیکی دیگر، تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه …  است.
 الف-ارتباطات
 ب-مشارکت
 ج-اجتماعی
 د-تجارت
 ۲۸-قابلیت خرید و فروش محصولات خدمات و اطلاعات در اینترنت تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه … است.
الف-ارتباطات
 ب-مشارکت
 ج-اجتماعی
 د-تجارت
۲۹-کدام گزینه از ابعاد تجارت الکترونیک نیست؟
الف-محصول  PRODUCT
 ب-فرایند فروش  PROCESS
 ج-عامل تحویل واسطهAGENT
 د- تولید محصول   PRODUCTION
۳۰- منظور از تجارت الکترونیک خالص چیست؟
الف-محصول ،ارسال ،پرداخت و انتقال تماما به صورت دیجیتال صورت می گیرد
 ب-انتقال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد
 ج-ارسال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد
 د-پرداخت و ارسال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد
۳۱-کدام گزینه جزء مزایای مربوط به جامعه در تجارت الکترونیک است؟
الف-دسترسی به خدمات عمومی
 ب-سرعت عرضه به بازار
 ج-بهبود روابط مشتریان
 د-سرعت عرضه به بازار
 ۳۱-کدام گزینه جزء مزایای مربوط به مصرف کننده در تجارت الکترونیک است؟
  الف-رفاه اجتماعی
 ب–امنیت ملی
 ج-حضور در همه جا
 د-خرید کارامد
 ۳۲-فرمول کسب و کار الکترونیک عبارت است از…..
EB=EC+CRM+SCM+ERP+BI-
 EB=EC+CRM+SCM+ERP-
 EB=EC+CRM-
 EB=EC+CRM+BI-
 ۳۳-کدام گزینه جز اصول CRMنمی باشد؟
الف-هدف گذاری برای تمام مشتریان
 ب-جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی
 ج-انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری
 د-تحویل کالا به مشتری و جریان های مرتبط با آن
  ۳۴-کاربران عمومی اینترانت چه کسانی هستند؟
الف-فقط کارمندان مجاز
 ب-هرفردی با دسترسی تلفنی و شبکه ای
 ج-گروهای مجاز
 د-شرکت های همکار
۳۵- کاربران عمومی اکسترانت چه کسانی هستند؟
الف-فقط کارمندان مجاز
 ب-هرفردی با دسترسی تلفنی و شبکه ای
 ج-گروهای مجاز
 د- گروهای مجاز از  شرکت های همکار
 ۳۶-بیش از ۸۵%از تجارت الکترونیک  از نوع…….است.
الف-B2C
 ب- C2C
 ج- C2B
 د-B2B
  ۳۷-بزرگترین نمونه اولیه تجارت الکترونیک مدل C2C
الف-AUTOBYTEL
 ب-CARSMART
 ج-EBAY
 د-alexa
 ۳۸- کدام یک از تجارت های الکترونیکی زیر به معنای خرده فروشی می باشد؟
الف -B2C
  ب -C2C
  ج-C2B
  د-B2B
۳۹- کدام گزینه جهت استفاده از اسکریپت‌های پست الکترونیک می باشد؟
الفAlexa.com-
  بelance.com-
 جHitwas.com-
  دNetatings.com-
 ۴۰-کدام مورد جزءموانع کسب و کار اینترنتی  نمی باشد؟
الف-نبود زیرساخت های مخابراتی مناسب
 ب -مشکلات سیستم  بانکی
 ج-ارتباط موثر با مشتری
  د -فراگیر نشدن فرهنگ خرید و فروش در اینترنت
 ۴۱- عوامل اساسی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی چیست؟
الف– سرمایه گذاری اندک – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه
 ب-انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – ساعت کاری زیاد – راه اندازی سریع
 ج-آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه – انتخاب سیستم بانکی معتبر – سرمایه گذاری زیاد
 د-انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – تلاش و پشتکار
  ۴۲- کدام مورد جزء دلایل شکست کسب و کار اینترنتی است؟
الف-نداشتن سرمایه زیاد
 ب-نداشتن پشتکار
 ج-نداشتن علاقه
 د-شتابزدگی ،نداشتن مهارت کافی
 ۴۳-مهم ترین اصل در بازاریابی از طریق پست الکترونیکی عبارت است از
الف-درخواست و اجازه از مخاطب
 ب-توجه به علایق افراد
 ج-جذب و نگهداری مشتری
 د-گفتگو در مورد موضوع خاص
 ۴۴-کدام سایت از سایت های ارائه دهنده ایمیل مارکتینگ نمی باشد؟
  الفDotmailer-
 بConstantcontact-
 جMailchimp-
 د  elance-
 ۴۵- هر چه حجم ایمیل ارسالی ………. باشد ، میزان باز شدن آنها ………… است.
الف-   کمتر – کمتر
 ب-   بیشتر – بیشتر
 ج-  بیشتر – کمتر
 د- کمتر-بیشتر
 ۴۶-کدام شبکه اجتماعی شبکه مبتنی بر روابط کار است؟
الفFacebook-
 ب Linkedin-
 جTwitter-
  دPinteres-
 ۴۷-کدام گزینه از عناصر حضور موفقیت امیز در اینترنت نمی باشد؟
الف-بازاریابی آنلاین
 ب-بهینه سازی برای موتورهای جستجو
 ج-وب سایت و سیستم مدیریت محتوا
 د-اطلاعات رسانه ای
 ۴۸-در نوع کدام نوع بازاریابی همکاری در فروش ، درصدی از کل فروش به AFFILIATEداده میشود؟
الف- پرداخت به ازای هر فروش
 ب-پرداخت به ازای هر ثبت نام
 ج- پرداخت به ازای هر ویزیتور
 د-پرداخت به ازای نمایش آگهی
۴۹-درنوع بازاریابی همکاری درفروش، pay per lead درچه صورت پرداخت انجام میشود؟
الف-پرداخت به ازای هرفروش
 ب-پرداخت به ازای هرثبت نام
 ج- پرداخت به ازای هر ویزیتور
 د-پرداخت به ازای نمایش آگهی
 ۵۰-باکدامیک از برنامه های کاربردی اینستاگرام امکان افزودن متن به عکس امکان پذیر است؟
الفInstaCommentor-
 بInsta Tag-
 ج-Insta Follow
 دText Gram-

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:10 ق.ظ
Hey I am so glad I found your web site, I really found you by
accident, while I was looking on Askjeeve for something else, Regardless
I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I
have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read much more, Please do keep up the awesome b.
Can you stretch to get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 01:09 ب.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web
site, how could i subscribe for a blog web site? The
account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear idea
How do you get rid of Achilles tendonitis?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:41 ق.ظ
For the reason that the admin of this website is working,
no question very shortly it will be well-known, due to its feature contents.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 07:37 ق.ظ
Hello! I'm at work browsing your blog from my new
apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Carry on the superb work!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:28 ب.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo